Rychlé odkazy: Základní škola, Mateřská škola


Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny

Základní škola a mateřská škola Sopotnice, příspěvková organizace
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY A ŠKOLNÍ JÍDELNY – VÝDEJNY

Č.j.:   Ř/102/2022                                          Spisový / skartační znak:  A10/A5
Vypracovaly: Mgr. Helena Korábová, ředitelka školy, Andrea Petříčková, vedoucí ŠJ
Pedagogická rada projednala dne:    28. srpna 2022
Směrnice nabývá platnosti ode dne:   1. září 2022
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:  1. září 2022

1. Úvodní část
1.1.   Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny – výdejny upravuje práva a povinnosti dětí, žáků, jejich zákonných zástupců a všech pracovníků školy, organizaci provozu jídelny a jeho vnitřní režim, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdravím ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, podmínky zacházení s majetkem ze strany strávníků určenému ke stravování dětí a zaměstnanců školy, školní jídelny a ostatních strávníků.
1.2.   Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny – výdejny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně a školní jídelně - výdejně, v případě nezletilých dětí i pro zákonné zástupce.
1.3.   Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny – výdejny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:
- zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších přepisů,
- zákonem č. 258/200Sb, o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 107/2005Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 137/2004Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní
  a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 84/2005Sb, o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových 
  organizacích zřízených ÚSC, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin, ve znění pozdějších předpisů.

2. Školní jídelna a školní jídelna – výdejna zajišťuje stravu pro:
- děti z mateřské školy – přesnídávky, obědy, svačiny
- obědy pro žáky základní školy
- obědy pro vlastní zaměstnance
- obědy a svačiny pro cizí strávníky

3. Práva a povinnosti strávníků, pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, žáky, zákonnými zástupci dětí a žáků, pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci
3.1.  Práva dětí, žáků a zaměstnanců
- děti z mateřské školy mají právo na jeden oběd, přesnídávku a svačinu denně
- žáci základní školy mají právo na jeden oběd denně
- mají právo na respektování individuálního tempa při jídle, děti a žáky nenutíme k dojídání jídla
- děti a žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na zdravé životní prostředí
- mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým   
  násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií
- zaměstnanci Základní a mateřské školy mají právo na jeden oběd
3.2.   Povinností dětí a žáků
- děti a žáci dodržují pravidla kulturního stolování a slušného chování (předškoláci používají příbor)
- zdraví pracovníky školy srozumitelným pozdravem, respektují pokyny učitelek a kuchařek
- dodržují základní hygienická pravidla
- děti a žáci se nesmějí dopouštět projevu rasismu a šikanování

3.3.   Práva a povinnosti zákonných zástupců
- zákonný zástupce má právo vznášet dotazy, připomínky a podněty k práci školní jídelny a školní jídelny - výdejny u vedoucí školní jídelny nebo ředitelky školy

- zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte a platit včas stravné

3.4.   Pravidla vzájemných vztahů mezi dětmi, žáky, zákonnými zástupci dětí a žáků, pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci
- učitelka ve školní jídelně a školní jídelně – výdejně vydává dětem, žákům a zákonným zástupcům  
  pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny a školní 
  jídelny – výdejny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytně nutných organizačních opatření
- informace, který zákonný zástupce poskytne o dítěti (zdravotní způsobilost) jsou důvěrné a všichni  
  pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.

4.   Podmínky pro poskytování stravy
Dítě v MŠ může odebírat přesnídávku, oběd a svačinu. Žák v základní škole může odebírat oběd. Zaměstnanci mohou odebírat oběd.

5.   Odhlašování a přihlašování
Strávník musí být ze stravy odhlášen nejpozději do 7.30 hodin daného dne, přihlášen nejpozději den předem do 14.00 hod. PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro děti MŠ a ZŠ, ostatní školní akce se odhlašují individuálně. O prázdninách dětem z MŠ nahlašují stravu rodiče individuálně. Bez řádně a včas nahlášené stravy nebude dítě do školky přijato.
Kontakt do školní jídelny:    
Mobilní telefon 739 755 742 – stačí i SMS           e-mail: sj.sopotnice@tiscali.cz

6.   Odnášení stravy
Jídla podávaná v rámci školního a závodního stravování konzumují strávníci v provozovně školního stravování.
Odnášení stravy mimo školní budovu je umožněno pouze první den neplánované nepřítomnosti strávníka (dítěte nebo žáka) v zařízení (který se podle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. považuje za pobyt ve škole), kdy nemůže být dodržena podmínka pro odhlášení.
V tomto případě si rodiče mohou vyzvednout stravu ve školní kuchyni pouze v době od 10.30 do 13.30 hod a to do vlastních jídlonosičů nebo nádob určených k přepravě stravy (strava nebude vydána do kelímků, sklenic, nebo nádob znečištěných).
Školní jídelna a školní jídelna – výdejna zodpovídá za kvalitu stravy do okamžiku výdeje. Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě! Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

7.   Dietní stravování, stravování alergiků
Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Na základě lékařského potvrzení je strávníkům s dietami nebo potravinovými alergiemi umožněno nosit si vlastní stravu (viz. Dohoda o stravování dítěte, která je sepsána se zákonným zástupcem dítěte). Strava bude uložena podle její povahy v chladničce nebo jiném určeném místě odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni a mimo její výrobní prostory. Za obsah přinášeného jídlonosiče zodpovídá zákonný zástupce dítěte. Za uložení a výdej stravy zodpovídá zařízení.

8.   Organizace provozu
8.1.   MŠ učí děti správným stravovacím návykům a k tomu je přizpůsobena skladba jídelníčku. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a podmínkou je plnění spotřebního koše. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s kuchařkou na týden dopředu. Je vyvěšen na nástěnce v jídelně, na webu školy www.skolasopotnice.cz
8.2.   Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU je zveřejněn seznam alergenů na nástěnkách a webových stránkách školy.
8.3.   Za dodržování hygienických předpisů zodpovídají pracovnice školní jídelny a školní jídelny – výdejny. Při podávání jídel ve třídách MŠ dohlíží na dětské strávníky učitelky, ve školní jídelně dohlíží na žáky učitelé. Za čistotu podlah zodpovídá paní uklízečka.
8.4.   Provoz zajišťují kuchařky, částečně i vedoucí školní jídelny, pomocná kuchařka. Strava pro MŠ je připravována ve školní kuchyni a výtahem dopravena do školní jídelny-výdejny
Přesnídávka se podává od 8.30 do 9.00 hod. Děti se obsluhují samy. Oběd se podává od 11.30 do 12.00 hod. Polévku vydává učitelka, hlavní jídlo kuchařka u výdejního okénka, od kterého si děti jídlo nosí samy. Použité nádobí vrací zpět do kuchyňky. Odpolední svačina se vydává od 14.00 do 14.30 hod. Děti se obsluhují samy.
Celý den je zajištěn pitný režim (čaj, ovocný sirup, voda), pro který je v každé třídě vyčleněn prostor. Děti se obsluhují samy nebo za pomoci učitelky.
Žákům a zaměstnancům ZŠ se obědy vydávají od 11.15 do 13.30 hod. Polévku i hlavní chod nabírají zaměstnanci ŠJ, strávníci si stravu odnášejí od výdejního okénka. Použité nádobí odkládají na vyhrazené místo v druhém okénku. Mytí kuchyňského nádobí se provádí ve vyhrazených prostorech v kuchyni. Úklid kuchyně, přípraven a skladů zajišťují pracovnice kuchyně dle sanitačního řádu.
Cizí strávníci se stravují v prostorách školní jídelny v čase od 10.45 – 11.15 hodin a poté od 12,45 – 13,15 hodin v určeném prostoru. Výdej obědů do jídlonosičů probíhá v prostoru vyhrazeném pro cizí strávníky v době do 10,30 do 11,15 hodin.

9.   Cena stravy
Cena stravy je rovna výši nákladů na potraviny, tj. finanční normativ. Vyhláška o školním stravování upravuje zařazování žáků do stravovacích kategorií podle věku žáků. Žáci jsou rozděleni do 3 věkových kategorií, přičemž se počítá věk, kterého žák dosáhne v daném školním roce. Mohou tak nastat případy, kdy žáci z jedné třídy jsou rozděleni do jiných kategorií s rozdílnou sazbou. To se týká především žáků 4. a 5. tříd a dále žáků  8. a 9. tříd. Ceny stravného jednotlivých kategorií od 1.1.2023
ZŠ I.     7-10 let     31,- Kč / oběd
ZŠ II.  11-14 let     33,- Kč / oběd
ZŠ III. 15-18 let     34,- Kč / oběd
svačina žáci ZŠ:   malá 18,- Kč       velká 23,- Kč

MŠ děti 3-6 let
přesnídávka          11,- Kč
oběd                       27,- Kč   polodenní stravné 38,- Kč
svačina                   11,- Kč   celodenní stravné 49,- Kč

MŠ děti 7 a více let
přesnídávka          13,- Kč
oběd                       31,- Kč   polodenní stravné 44,- Kč
svačina                   11,- Kč   celodenní stravné 55,- Kč
Cizí strávníci          75,- Kč

10.   Platba stravy
Úhradu lze provést hotově vždy poslední dva dny v měsíci na měsíc následující v kanceláři ŠJ, nebo bezhotovostním převodem na účet č.: 222 438 032/0300 s variabilním symbolem přiděleným vedoucí ŠJ. V případě bezhotovostní platby stravného, příp. školného, lze zadat u peněžního ústavu trvalý platební příkaz k měsíční úhradě zálohy na stravování, která činí:
MŠ   1000,- (1100,-) Kč stravné + 300,- Kč školné;            cizí strávníci: dle pokynů vedoucí ŠJ
ZS1  620,- Kč
ZS2  660,- Kč
ZS3  680,- Kč
Bezhotovostní příkazy musí být zadány k 25. dni předešlého měsíce na další měsíc stravování.
Roční zúčtování (přeplatku či nedoplatku) proběhne vždy nejpozději do 31.8.     

11.   Bezpečnost a ochrana zdraví
11.1.   Za bezpečnost dětí v MŠ a žáků ZŠ zodpovídají v plné míře pedagogičtí pracovníci a to i po dobu stravování.
11.2.   V případě úrazu pedagogický pracovník zajistí prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření a ošetření. Rodiče jsou informování bezodkladně. Každý úraz je zaznamenán do knihy úrazů a oznámen ředitelce školy.
11.3   V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v jídelně dle pravidel BOZP v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní jídelny a pedagogického dohledu, zároveň se nesmí dopouštět rasismu a šikany.
11.4.   Způsob řešení nouzových a havarijních situací (dodávky energií, vody) projedná ředitelka školy neprodleně se zřizovatelem a seznámí strávníky s řešením.

12.   Ochrana majetku školy
12.1.   Strávníci používají zařízení školní jídelny a školní jídelny - výdejny pouze za účelem stravování, jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny a školní jídelny - výdejny. Za každé svévolné poškození nebo zničení majetku školní jídelny či školní jídelny - výdejny, majetku žáků, pedagogických pracovníků či jiných osob žákem - strávníkem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka - strávníka, který poškození způsobil.
12.2.   Strávníci jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Povinností všech zaměstnanců je majetek školy chránit a nepoškozovat. Konkrétní povinnosti jsou obsaženy v pracovních náplních.

Závěrečná ustanovení
Platnost
Platnost směrnice nabývá dnem 1. září 2022
Účinnost: od 1. září 2022, aktualizace cen stravného k 1.1.2023


Seznámeni: Seznámeni byli všichni zaměstnanci zařízení a žáci základní školy.